สัญญาให้

posted on 08 Aug 2011 10:22 by warizzara

สัญญาให้

 
ลักษณะสำคัญของสัญญาให้ 
 

สัญญาให้เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งคือ ผู้ให้ อีกฝ่ายหนึ่งคือ ผู้รับ และทั้งสองฝ่าย

แสดงเจตนาให้มีการโอนและรับโอนทรัพย์สินกัน สัญญาให้ไม่เป็นสัญญาต่างตอบแทน เพราะผู้รับ

ไม่มีหน้าที่ตอบแทนสิ่งใด ส่วนผู้ให้ก็ให้ด้วยความเสน่หา[1]

ตัวอย่าง  ก. ยกรถยนต์ให้ ข. โดยที่ ก. ไม่ได้รับค่าตอบแทน ถือว่าเป็นสัญญาให้โดยเสน่หา แต่ถ้า

ก. จ่ายค่ารถยนต์ให้ ก. ถือเป็นการจ่ายเงินตอบแทน  จึงเป็นสัญญาซ้อขายมิใช่สัญญาให้โดยเสน่หา[2]

คำพิพากษาฎีกาที่ 1101/2504 บุตรเอาที่ดินมือเปล่าของบิดาไปแจ้งสิทธิครอบครอง บิดาไปร้อง

ต่ออำเภอจึงตกลงทำสัญญาที่อำเภอกันว่าบิดายกที่ดินให้บุตร แต่บุตรต้องให้ข้าวเปลือกเป็นรายปี
 
และค่าทำศพบิดา ดังนี้ ถือว่าเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งมีผลตาม มาตรา 852 มิใช่
 
เป็นการให้โดยเสน่หาตามมาตรา521 อีกทั้งเป็นการให้ที่มีภารติดพันตาม มาตรา535 บิดาจะถอนคืน
 
การให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้[3]

 

ความสมบูรณ์ของสัญญาให้ 

การให้ย่อมสมบูรณ์เมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ให้  แต่กฎหมายไม่ได้บังคับว่าการส่งมอบจะต้องแสดง

เจตนาโดยวิธีใด ดังนั้น จะแสดงออกด้วยวาจาหรือการกระทำโดยตรงหรือโดยปริยายก็ได้[4]

“ข้อยกเว้นหลักที่ว่าการให้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ รับ

 1. การให้สิทธิอันมีหนังสือตราสารเป็นสำคัญ ตามมาตรา 528 กำหนดว่าต้องส่งมอบตราสารให้แก่

          ผู้รับแล้วผู้ให้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวแก่ ลูกหนี้แห่งสิทธินั้น การให้จึงจะสมบูรณ์

    2.   การให้อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ ถ้าซื้อขายกันต้องทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียน

          ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ม.456 ว.1) จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน
    
          เจ้าหน้าที่ (ม.525)
 
     3.  การให้ทรัพย์สินไม่ว่าประเภทใด ถ้าได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว
 
          ย่อมผูกพันให้ผู้ให้ต้องส่งมอบทรัพย์สินแก่ผู้รับ ถ้าผู้ให้ไม่ส่งมอบ ผู้รับชอบที่จะเรียกให้ส่งมอบ
        
          ตัวทรัพย์สินหรือราคาแทนทรัพย์สินได้ แต่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนหาได้ไม่(ม.526)” [5]

“สรุปหลักเกณฑ์การให้

 1. การให้เป็นสัญญาชนิดหนึ่ง
 2. ผู้ให้ต้องแสดงเจตนาให้ จะโดยตรงหรือปริยายก็ได้
 3. ไม่มีสินจ้างเป็นค่าตอบแทน
 4. ผู้ให้ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ให้ตามมาตรา 523
 5. ต้องทำตามแบบพิเศษหรือพิธีพิเศษตามมาตรา 522,524,525 และ 526
 6. ผู้รับยอมรับเอาการให้นั้นตามมาตรา 521” [6]

 

การถอนคืนการให้ 

ปกติเมื่อการให้สมบูรณ์แล้วจะขอถอนคืนการให้ไม่ได้ แต่กฎหมายมีข้อยอกเว้นให้บางกรณี คือ[7]

 1. ผู้รับทำผิดเงื่อนไขสัญญาให้[8]
 2. ผู้รับประพฤติเนรคุณต่อผู้ให้ ในกรณีนี้ตามมาตรา 531ได้ให้ผู้ให้มีสิทธิถอนคืนการให้ได้เฉพาะเมื่อ

  "(1) ถ้าผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาญาอย่างร้ายแรง ตามประมวลกฎหมายลักษณะอาญา หรือ   

  (2) ถ้าผู้รับได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง หรือ

  (3) ถ้าผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้"[9]

การให้ไม่ใช่ว่าเกิดเหตุตามมาตรา 531 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ให้จะถอนคืนการให้ได้เสมอไป กฎหมายยังบัญญัติเรื่องที่จะถอนคืนการให้ เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ไว้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 535 อีกคือ การให้อันจะกล่าวต่อไปนี้ ท่านว่าจะถอนคืนเพราะเหตุเนรคุณไม่ได้คือ[10]

 1. การให้บำเหน็จสินจ้างโดยแท้
 2. สิ่งที่มีค่าภาระติดพัน
 3. ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา
 4. ให้ในโอกาสสมรส
 

                                                                             

เชิงอรรถ


[1] พรชัย สุนทรพันธุ์, เอกเทศสัญญา 1ส่วนที่1,(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,2553),หน้า 289.

[2] พรชัย สุนทรพันธุ์, เอกเทศสัญญา 1ส่วนที่1,(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,2553),หน้า 289.

[3] คำพิพากษาฎีกา [online], แหล่งที่มา : http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/searchlist.jsp [ 1 สิงหาคม 2554].    

[4] สมยศ เชื้อไทย, หลัก กฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้, พิมพ์ครั้งที่ 5(กรุงเทพฯ:วิญญูชน,2543),หน้า 150.

[5] สมยศ เชื้อไทย, หลัก กฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้, พิมพ์ครั้งที่ 5(กรุงเทพฯ:วิญญูชน,2543),หน้า 151.

[6] พรชัย สุนทรพันธุ์, เอกเทศ สัญญา 1ส่วนที่1,(กรุงเทพฯ:โรง พิมพ์มหาวิทยาลัยอัสสัม ชัญ,2553),หน้า 304-305.   

[7] สมยศ เชื้อไทย, หลัก กฎหมายซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้, พิมพ์ครั้งที่ 5(กรุงเทพฯ:วิญญูชน,2543),หน้า 154.
 
[8] พรชัย สุนทรพันธุ์, เอกเทศ สัญญา 1ส่วนที่1,(กรุงเทพฯ:โรง พิมพ์มหาวิทยาลัยอัสสัม ชัญ,2553),หน้า308. 
 
[9] วิษณุ เครืองาม,คำ อธิบายกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ),หน้า 225.
 
[10] การถอนคืนการให้[online], แหล่งที่มา: http://www.jarataccountingandlaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=437855&Ntype=4 [1 สิงหาคม 2554].

 

 

บรรณานุกรม

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                    

ปรีชา สุมาวงศ์. คำอธิบายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้. พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2505.

พรชัย สุนทรพันธุ์. เอกเทศ สัญญา 1ส่วนที่1. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2553.

วิษณุ เครืองาม.คำอธิบาย กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ,2542.

สมยศ เชื้อไทย. หลักกฎหมาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ :วิญญูชน, 2543.

การถอนคืนการให้. [online],แหล่งที่มา: http://www.jarataccountingandlaw.com/index.php?lay=show&ac

=article&Id=437855&Ntype=4 [1 สิงหาคม 2554].

คำพิพากษาฎีกา. [online], แหล่งที่มา : http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/searchlist.jsp[ 1 สิงหาคม 2554].   

edit @ 8 Aug 2011 11:18:26 by warizz

Comment

Comment:

Tweet